Warunki użytkowania

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

UWAGA! Dostęp do niniejszej strony i wszystkich stron Reckitt Benckiser (zwanych dalej „Stroną” lub „Stronami”) oraz korzystanie z ich zasobów podlegają następującym warunkom i wszelkim obowiązującym przepisom prawnym. Przeglądając niniejszą Stronę, Użytkownik akceptuje warunki jej użytkowania. Jeżeli nie akceptujesz tych warunków, nie wchodź na niniejszą Stronę. Nasze Strony mogą zawierać dodatkowe warunki, którym podlega korzystanie z ich zasobów. W wypadku rozbieżności między niniejszymi warunkami a dodatkowymi warunkami zamieszczonymi na jednej z naszych Stron, niniejsze warunki mają pierwszeństwo. Reckitt Benckiser zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach i/lub zamykania dostępu do Stron w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zaleca się regularne odwiedzanie Stron w celu sprawdzenia aktualnej wersji Informacji Prawnej i innych dodatkowych warunków, ponieważ są one wiążące dla użytkowników.

Niniejszą Stronę można przeglądać na własny użytek w celach rozrywkowych i informacyjnych. Dozwolone jest pobieranie na jeden komputer lub drukowanie wszelkich materiałów z niniejszej Strony wyłącznie na własny użytek – niekomercyjny, edukacyjny, prywatny lub domowy. Zabrania się dystrybuować, modyfikować, transmitować lub zmieniać treści niniejszej Strony bez pisemnej zgody Reckitt Benckiser. Nie wolno też umieszczać linku do niniejszej Strony na stronach osób trzecich bez naszej uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie.

W wypadku braku odmiennych postanowień prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Stronie (w tym wszelkich zdjęć i materiałów graficznych) należą do Reckitt Benckiser lub podmiotów udzielających Reckitt Benckiser licencji. Dostęp do niniejszej Strony i jej użytkowanie nie powoduje przeniesienia tytułu ani praw własności intelektualnej na osoby trzecie. Wszelkie prawa, tytuły i interesy związane z wszelkimi aspektami niniejszej Strony pozostają wyłączną własnością Reckitt Benckiser lub podmiotów udzielających Reckitt Benckiser licencji. Strony Reckitt Benckiser są chronione na mocy praw autorskich i innych obowiązujących przepisów. Naruszenie warunków określonych w niniejszej Informacji Prawnej lub na którejkolwiek ze Stron powoduje automatyczne wygaśnięcie pozwolenia na korzystanie ze Stron. Reckitt Benckiser zastrzega wszelkie prawa, których nie przyznaje wyraźnie w niniejszej Informacji Prawnej.

W przypadku chęci nawiązania formalnego kontaktu z Reckitt Benckiser w kwestiach prawnych prosimy o kontakt z miejscową spółką Reckitt Benckiser. Strona reckittbenckiser.com zawiera listę naszych spółek w poszczególnych krajach.

Materiały na Stronie są udostępniane „jako takie” – bez warunków, gwarancji, oświadczeń lub innych zastrzeżeń jakiegokolwiek rodzaju. Reckitt Benckiser nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści niniejszej Strony lub stron zlinkowanych z niniejszą Stroną za pomocą „hotlinków”. Reckitt Benckiser może zmieniać treść Strony w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Materiały na Stronie mogą być nieaktualne, a Reckitt Benckiser nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Odpowiednio – w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo – Reckitt Benckiser udostępnia niniejszą Stronę z zastrzeżeniem, że Reckitt Benckiser wyłącza wszelkie oświadczenia, gwarancje, zastrzeżenia i inne warunki, które mogłyby dotyczyć niniejszej Strony. Wyłączenie to nie dotyczy niniejszej Informacji Prawnej.

Strony, które mają informować o naszych produktach pielęgnacyjnych lub licencjonowanych produktach leczniczych, nie są przeznaczone do udzielania porad medycznych lub instrukcji dotyczących stosowania produktów. Strony te zawierają jedynie ogólne informacje, na których nie można polegać w żadnym konkretnym celu. Po poradę dotyczącą leczenia – dostosowaną do indywidualnych okoliczności i potrzeb – należy zawsze zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Reckitt Benckiser (w tym podmioty stowarzyszone z Reckitt Benckiser, kierownicy, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub akcjonariusze oraz agenci Reckitt Benckiser i podmiotów stowarzyszonych z Reckitt Benckiser) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wtórne lub skutkujące orzeczeniem zadośćuczynienia czy też nawiązki – wynikające z: (a) możliwości (lub niemożności) uzyskania dostępu do niniejszej Strony, (b) wykorzystania (lub niemożności wykorzystania) treści niniejszej Strony lub (c) treści stron zlinkowanych z niniejszą Stroną za pomocą „hotlinków”. Ponadto Reckitt Benckiser nie gwarantuje, że niniejsza Strona lub serwer, na którym jest ona udostępniana, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; to użytkownik (a nie Reckitt Benckiser) pokrywa całkowity koszt potrzebnego serwisowania, naprawy lub poprawek, a jakiekolwiek zasądzenie w powiązanym postępowaniu będzie się ograniczać do odszkodowania pieniężnego i nie będzie zawierać nakazu lub polecenia – wydanego wobec którejkolwiek ze stron – innego niż polecenie zapłaty sumy pieniężnej.

Umieszczając lub transmitując dane na niniejszej Stronie przez Internet Użytkownik gwarantuje Reckitt Benckiser, że materiały te nie są poufne ani zastrzeżone i nie będą jako takie traktowane. Transmitując lub umieszczając komunikat i/lub materiały na niniejszej Stronie Użytkownik wyraża zgodę na to, że Reckitt Benckiser i podmioty stowarzyszone z Reckitt Benckiser mogą wykorzystywać jego komunikat i/lub materiały w dowolnym celu, w tym do reprodukcji, transmisji, publikacji, emisji i umieszczania na stronach internetowych. Reckitt Benckiser nie jest zobowiązana do odpowiadania na wiadomości zamieszczane na niniejszej Stronie. Reckitt Benckiser nie jest też zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za taki komunikat i/lub materiał. Przypominamy, że obowiązujące przepisy krajowe określają typ materiałów, które można umieszczać na stronie internetowej. Nie wolno naruszać tych przepisów, w tym również tych, które zabraniają umieszczania materiałów stanowiących groźbę, zniesławiających, znieważających, obscenicznych, pornograficznych, nieprzyzwoitych lub bluźnierczych. Nie wolno też umieszczać materiałów, jeśli miałoby to stanowić przestępstwo lub naruszać jakiekolwiek obowiązujące przepisy, lub podżegać do popełnienia przestępstwa lub naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów. Reckitt Benckiser nie może się zobowiązać i nie zobowiązuje się do kontrolowania komunikatów i materiałów zamieszczanych na Stronach. Reckitt Benckiser zastrzega sobie jednak prawo do usuwania komunikatów lub materiałów, które uważa za nieakceptowalne z jakiejkolwiek przyczyny – wyłącznie wedle własnego uznania.

Reckitt Benckiser zamierza wykorzystywać nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej Stronie wyłącznie na terytorium, na którym Reckitt Benckiser lub podmioty stowarzyszone z Reckitt Benckiser mają uprawnienia, żeby to robić – na mocy dokonanej lub trwającej rejestracji znaków towarowych, licencji lub na innej podstawie. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Reckitt Benckiser nie zamierza wykorzystywać nazw, logo lub znaków na terytoriach, na których nie ma do tego uprawnień, oraz nie będzie dostarczać ani oferować dostaw produktów i/lub usług opatrzonych takimi nazwami, logo lub znakami na takich terytoriach. Surowo zabrania się wykorzystywania lub niewłaściwego wykorzystywania takich znaków towarowych lub innych treści niniejszej Strony – z wyjątkiem wykorzystywania ich w sposób określony w niniejszych warunkach lub w treści Strony.
Korzystanie z niniejszej Strony podlega we wszelkich aspektach prawu Anglii i Walii, bez względu na postanowienia o wyborze prawa właściwego. Roszczenia i pozwy związane z niniejszą Stroną muszą być wniesione w ciągu 12 miesięcy od zaistnienia podstaw powództwa.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Adres siedziby: 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH
Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 261312